Informare privind prelucrarea datelor

Introducere

DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2372 Dabas, Beton u. 26., nr. de înmatriculare la Reg. Com.: 13 09 083541, cod fiscal: 10744804-2-44) (în continuare: Furnizor, operator de date cu caracter personal) se obligă să respecte informarea de mai jos.

Conform REGULAMENTULUI 2016/679 (UE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) vă oferim informarea ce urmează.

Prezenta informare cu privire la prelucrarea datelor reglementează prelucrarea datelor pe site-ul https://diego-romania.ro/ și se bazează pe prevederile privind conținutul menționate mai sus.

Informarea este disponibilă la: https://diego-romania.ro/informare-privind-prelucrarea-datelor

Modificările operate asupra informării vor intra în vigoare în momentul publicării lor la adresa de mai sus.

 

Cod operator de date personale: NAIH-77516/2014.

 

DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI:

 

Nume: DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sediul: 2372 Dabas, Beton u. 26.

E-mail: data@diego.hu

Telefon: +36-29-567-677

 

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR:

 

Nume: Csordás Péter

Sediul: 2372 Dabas, Beton u. 26.

E-mail: Csordas.Peter@diego.hu

Telefon: +36-29-567-662

 

 

DEFINIȚII

 1. date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 4. persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 5. destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 6. consimțământ al persoanei vizate” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 7. încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt:

a)   prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

b)   colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);

c)   adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

d)   exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

e)   păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);

f)     prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

g)   Operatorul este responsabil de respectarea celor de mai sus și trebuie să poată demonstra această respectare („responsabilitate”).

PRELUCRĂRI

UTILIZAREA LISTEI DE CUMPĂRĂTURI

 1. Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate: Nume și prenume, adresă de e-mail, domiciliu, magazinul ales, scopul alegerii produselor, data și ora înregistrării, adresa IP la momentul înregistrării.
 2. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care utilizează lista de cumpărături.
 3. Scopul colectării datelor: Utilizarea listei de cumpărături, asigurarea acesteia.
 4. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Fără întârziere, în cazul solicitării ștergerii.
 5. Identitatea posibililor operatori de date cu caracter personal autorizați să obțină datele, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de angajații operatorului de date specializați în vânzări și marketing, cu respectarea principiilor de bază menționate mai sus.
 6.    Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor:
 • Persoana vizată poate solicita operatorului în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, și
 • are dreptul de a se opune prelucrării, respectiv
 • persoanei vizate îi revine dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.
 • 7.   Persoana vizată poate iniția accesul la datele cu caracter personal, ștergerea sau modificarea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, respectiv își poate exercita dreptul de a se opune prelucrării, în modurile care urmează:
 • prin poștă, la adresa 2372 Dabas, Beton u. 26,
 • prin e-mail, la adresa de e-mail adatkezeles@diego.hu,
 • prin telefon, la numărul +36-29-567-677.

8. Baza legală a prelucrării datelor: consimțământul persoanei vizate, art. 6 al. (1) litera a), art. 5 al. (1) din legea privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (Infotv.), respectiv art. 13 al. (3) din Legea CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice (în continuare: Elker tv.):

În scopul prestării serviciilor, furnizorul poate prelucra acele date cu caracter personal care sunt strict necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciilor. În cazul existenței altor condiții, furnizorul va alege și utiliza, în toate situațiile, mijloacele aplicate pentru prestarea serviciilor din sfera comunității informatice astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să aibă loc doar dacă acest lucru este strict necesar pentru furnizarea serviciilor și îndeplinirea altor obiective prevăzute de prezenta lege, însă și în acest caz doar în măsura și pentru perioada necesară.

9. Vă informăm că

 • prelucrarea datelor este bazată pe consimțământul Dvs.
 • sunteți obligat să furnizați datele Dvs. personale pentru a putea întocmi lista de cumpărături.
 • consecința nefurnizării datelor va fi că nu puteți întocmi lista.

SOLICITAREA UNUI CARD DE FIDELITATE

 1. Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate: Nume și prenume, adresă de e-mail, domiciliu, data și ora înregistrării, adresa IP la momentul înregistrării.
 2. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care solicită card de fidelitate.
 3. Scopul colectării datelor: Asigurarea posibilității de solicitare a unui card de fidelitate.
 4. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Fără întârziere, în cazul solicitării ștergerii.
 5. Identitatea posibililor operatori de date cu caracter personal autorizați să obțină datele, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de angajații operatorului de date specializați în vânzări și marketing, cu respectarea principiilor de bază menționate mai sus.
 6.   Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor:
 • Persoana vizată poate solicita operatorului în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, și
 • are dreptul de a se opune prelucrării, respectiv
 • persoanei vizate îi revine dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

         7.   Persoana vizată poate iniția accesul la datele cu caracter personal, ștergerea sau modificarea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, respectiv își poate exercita dreptul de a se opune prelucrării, în modurile care urmează:

 • prin poștă, la adresa 2372 Dabas, Beton u. 26,
 • prin e-mail, la adresa de e-mail adatkezeles@diego.hu,
 • prin telefon, la numărul +36-29-567-677.

8. Baza legală a prelucrării datelor:consimțământul persoanei vizate, art. 6 al. (1) litera a), art. 5 al. (1) din legea privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (Infotv.), respectiv art. 13 al. (3) din Legea CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice (în continuare: Elker tv.):

În scopul prestării serviciilor, furnizorul poate prelucra acele date cu caracter personal care sunt strict necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciilor. În cazul existenței altor condiții, furnizorul va alege și utiliza, în toate situațiile, mijloacele aplicate pentru prestarea serviciilor din sfera comunității informatice astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să aibă loc doar dacă acest lucru este strict necesar pentru furnizarea serviciilor și îndeplinirea altor obiective prevăzute de prezenta lege, însă și în acest caz doar în măsura și pentru perioada necesară.

9.  Vă informăm că

•    prelucrarea datelor este bazată pe consimțământul Dvs.

•    sunteți obligat să furnizați datele Dvs. personale pentru a fi membrul clubului de fidelitate.

•    consecința nefurnizării datelor va fi că nu veți putea beneficia de avantajele asociate cu calitatea de membru al clubului de fidelitate.

ADMINISTRAREA COOKIE-URILOR

 1. Faptul prelucrării datelor, sfera datelor prelucrate: Cod unic de identificare, data, ora
 2. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care accesează site-ul.
 3. Scopul prelucrării datelor: identificarea utilizatorilor, evidența listei de cumpărături și urmărirea vizitatorilor.
 4. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor:

Tipul cookie-ului

Baza legală a prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor

Sfera datelor prelucrate

Cookie-uri pentru o sesiune (Session cookies)

Art. 13/A al. (3) din Legea CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice (în continuare: Elker tv.)

Perioada rămasă până la sfârșitul sesiunii de vizitare

connect.sid

 1. Identitatea posibililor operatori de date cu caracter personal autorizați să obțină datele: Prin utilizarea cookie-urilor operatorul nu prelucrează date cu caracter personal.
 2. Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor: Persoanele vizate au posibilitatea de a șterge cookie-urile, în general, în setările din submeniul Protecția datelor din meniul Unelte/Setări.
 3. Bazele legale ale prelucrării datelor: Nu este nevoie de consimțământul persoanei vizate, dacă scopul exclusiv al utilizării cookie-urilor este transmiterea comunicărilor prin rețeaua electronică de comunicații sau dacă furnizorului îi sunt absolut necesare pentru a presta serviciul din sfera comunității informatice solicitat în mod expres de către abonat sau utilizator.

UTILIZAREA URMĂRIRII CONVERSIILOR GOOGLE ADWORDS

 1. Operatorul de date cu caracter personal utilizează programul online de publicitate „Google AdWords”, utilizând, în cadrul acestuia, serviciul Google de urmărire a conversiilor. Urmărirea conversiilor Google este serviciul de analiză al Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
 2. Atunci când Utilizatorul accesează o pagină web printr-un anunț Google, pe calculator se instalează un cookie necesar pentru urmărirea conversiei. Valabilitate acestor cookie-uri este limitată și nu conțin niciun fel de date cu caracter personal, astfel că Utilizatorul nu poate fi identificat prin intermediul acestora.
 3. Atunci când Utilizatorul răsfoiește anumite pagini ale site-ului, iar cookie-ul încă nu expirat, Google și operatorul de date cu caracter personal pot vedea pe ce anunț a dat clic Utilizatorul.
 4. Fiecare client Google AdWords primește un alt cookie, astfel că acestea nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor aparținând clienților AdWords.
 5. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-urilor, care urmăresc conversiile, servesc la întocmirea unor statistici legate de conversii pentru clienții AdWords, care aleg urmărirea conversiilor. Astfel, clienții primesc informații despre numărul utilizatorilor care dau clic pe anunțurile lor și care sunt direcționați spre pagini dotate cu etichetă de urmărire a conversiilor. Însă clienții nu au acces la informații care ar putea duce la identificarea vreunui utilizator.
 6. Dacă nu doriți să luați parte la urmărirea conversiilor, puteți refuza participarea prin dezactivarea posibilității de instalare a cookie-urilor. În continuare, Dvs. nu veți mai figura între datele statistice ale urmăririi conversiilor.
 7. Pentru informații suplimentare și declarația Google privind protecția datelor, accesați site-ul: www.google.de/policies/privacy/

UTILIZAREA GOOGLE ANALYTICS

 1. Acest site utilizează aplicația Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numite „cookie”-uri, fișiere text, salvate pe calculatorul Dvs., care ajută la analiza utilizării site-ului vizitat de Utilizator.
 2. Informațiile create prin intermediul cookie-urilor legate de site-ul accesat de Utilizatori ajung, de obicei, pe unul dintre serverele Google din SUA, fiind stocate pe acestea. Prin activarea anonimizării IP-ului, Google scurtează în prealabil adresa IP a Utilizatorilor din țările membre ale Uniunii Europene sau din alte state parte la acordul privind Spațiul Economic european.
 3. Adresa IP integrală este transmisă către serverul Google din SUA și este scurtată acolo doar în situații excepționale. În urma împuternicirii operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care Utilizatorul a folosit site-ul, pentru a întocmi rapoarte legate de activitatea site-ului pentru operatorul site-ului, precum și pentru a presta și alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului.
 4. În cadrul Google Analytics, adresa IP transmisă de browser-ul Utilizatorului nu va fi asociată cu alte date Google. Ca Utilizator puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin configurarea corespunzătoare a browser-ului, însă vă atragem atenția că, în acest caz, nu există garanția că toate funcțiile de pe site vor putea fi utilizate în deplinătatea lor. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze, prin intermediul cookie-urilor, datele Utilizatorului legate de utilizarea site-ului (inclusiv adresa IP) dacă descărcați și instalați extensia de pe linkul de mai jos.            https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

BULETIN INFORMATIV, ACTIVITĂȚI MD

 1. Conform art. 6 din Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și restricțiile activităților de publicitate economică, Utilizatorul își poate exprima consimțământul în prealabil și în mod expres pentru ca Furnizorul să îi transmită oferte promoționale și alte trimiteri, la adresele specificate cu ocazia înregistrării.
 2. De asemenea, pe baza prevederilor prezentei informări, Clientul își poate exprima consimțământul pentru ca Furnizorul să-i prelucreze datele cu caracter personal pentru a trimite oferte promoționale.
 3. Furnizorul nu va trimite mesaje publicitare nesolicitate, iar Utilizatorul are dreptul, nelimitat și fără obligația justificării, să se dezaboneze gratuit de la primirea ofertelor. În acest caz Furnizorul va șterge din evidențele sale toate datele cu caracter personal ale Utilizatorului necesare pentru trimiterea mesajelor publicitare, și nu va mai trimite Utilizatorului oferte promoționale. Utilizatorul se poate dezabona de la primirea mesajelor publicitare dând clic pe linkul inclus în mesaj.
 4. Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate și scopul prelucrării datelor:

Date personale

Scopul prelucrării datelor

Numele, adresa de e-mail.

Identificare, facilitarea abonării la buletinul informativ.

Data abonării

Executarea operațiunii tehnice.

Adresa IP la data abonării

Executarea operațiunii tehnice.

 1. Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care s-au abonat la buletinul informativ.
 2. Scopul prelucrării datelor: transmiterea de mesaje electronice care conțin reclame (e-mail, sms, mesaj push) către persoana vizată, furnizarea de informații privind informațiile, produsele, ofertele actuale, noile funcții, etc.
 3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: prelucrarea datelor se efectuează până la retragerea declarației de consimțământ, adică până la dezabonare.
 4. Identitatea posibililor operatori de date cu caracter personal autorizați să obțină datele, destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de angajații operatorului de date specializați în vânzări și marketing, cu respectarea principiilor de bază menționate mai sus.
 5. Informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor:
 • Persoana vizată poate solicita operatorului în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, și
 • are dreptul de a se opune prelucrării, respectiv
 • persoanei vizate îi revine dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a retrage consimțământul în orice
 • moment. *
 1. Persoana vizată poate iniția accesul la datele cu caracter personal, ștergerea sau modificarea acestora, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, respectiv își poate exercita dreptul de a se opune prelucrării, în modurile care urmează:

-        prin poștă, la adresa 2372 Dabas, Beton u. 26,

-        prin e-mail, la adresa de e-mail data@diego.hu,

-        prin telefon, la numărul +36-29-567-677.

 1. Persoana vizată se poate dezabona de la buletinul informativ oricând, gratuit.
 2. Baza legală a prelucrării datelor: consimțământul persoanei vizate, art. 6 al. (1) litera a), art. 5 al. (1) din legea privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (Infotv.), și art. 6 al. (5) din legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și restricțiile activităților de publicitate economică:

Titularul materialului publicitar, furnizorul de servicii de publicitate, respectiv cel care publică materialul publicitar trebuie să țină o evidență a datelor cu caracter personal ale persoanelor care acceptă declarația de consimțământ, în limitele stabilite în declarația de consimțământ. Datele înregistrate în această evidență care se referă la destinatarul materialului publicitar pot fi prelucrate doar în conformitate cu declarația de consimțământ, până la retragerea acesteia, putând fi transmise unor terți doar cu consimțământul prealabil al persoanei vizate.

 1. Vă informăm că
 • prelucrarea datelor este bazată pe consimțământul Dvs.
 • sunteți obligat să furnizați datele personale, dacă doriți să primiți buletin informativ de la noi.
 • consecința nefurnizării datelor va fi că nu vom putea să vă trimitem buletin informativ.

SITE-URI DE SOCIALIZARE

1.  Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate: Numele, respectiv fotografia de profil oficială a persoanei înregistrate pe site-urile de socializare Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram etc.

2.  Sfera persoanelor vizate: Toate persoanele vizate care s-au înregistrat pe site-urile de socializare Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram etc. și au dat „like” la site.

3.  Scopul colectării datelor: Distribuirea, marcarea cu „Îmi place” sau popularizarea diverselor elemente de conținut, produse, promoții sau a site-ului însuși pe site-urile de socializare.

4.  Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor, identitatea posibililor operatori de date personale autorizați să obțină datele și informarea persoanelor vizate privind drepturile lor legate de prelucrarea datelor: Persoana vizată se poate informa cu privire la sursa datelor, prelucrarea acestora și la modalitatea și baza legală de transmitere pe respectivul site de socializare. Prelucrarea datelor are loc pe site-urile de socializare, astfel că durata prelucrării datelor, modalitatea acesteia și posibilitățile de ștergere și modificare a datelor sunt reglementate de regulile site-ului de socializare.

5.  Baza legală a prelucrării datelor: consimțământul voluntar al persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul de socializare.

CONTACTE CU CLIENȚII ȘI ALTE PRELUCRĂRI DE DATE

1.  Dacă persoana vizată are întrebări sau întâmpină probleme în timpul utilizării serviciilor noastre de prelucrare a datelor, aceasta are posibilitatea de a lua legătura cu operatorul de date prin căile de contact indicate pe site (telefon, e-mail, site-uri de socializare etc.).

2.  Operatorul de date va șterge toate datele care îi sunt comunicate prin e-mail, mesaje, telefon, Facebook etc., alături de numele și adresa, precum și de orice alte date cu caracter personal ale persoanei vizate, comunicate voluntar de aceasta, în termen de cel mult 2 ani de la momentul transmiterii acestor date.

3.  Informațiile privind prelucrările de date care nu sunt menționate în această informare vor fi prezentate în momentul înregistrării datelor.

4.  La solicitarea excepțională a autorităților, respectiv a altor organe, în baza împuternicirii primite prin lege, Furnizorul are obligația de informare, precum și de a furniza, preda informații, respectiv de a pune la dispoziția acestora diverse documente.

5.  În aceste cazuri, dacă solicitantul a indicat scopul precis al solicitării și sfera datelor necesare, Furnizorul va transmite solicitantului doar respectivele date cu caracter personal, și doar în măsura în care acestea sunt absolut necesare pentru îndeplinirea scopului solicitării.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

1.  Dreptul de acces

Dvs. aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele personale și la informațiile enumerate în regulament.

2.  Dreptul la rectificare

Dvs. aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Dvs. aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3.  Dreptul la ștergerea datelor

Dvs. aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul îndeplinirii condițiilor stabilite.

4.  Dreptul de a fi uitat

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că Dvs. ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

5.  Dreptul la restricționarea prelucrării

Dvs. aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una din următoarele condiții:

•   Dvs. contestați exactitatea datelor, în acest caz restricționarea se aplică pe o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

•   prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

•   operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

•   Dvs. v-ați opus prelucrării, în acest caz restricționarea se aplică pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale Dvs.

6.  Dreptul la portabilitatea datelor

Dvs. aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (...)

7.  Dreptul la opoziție

În orice moment, Dvs. aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

8.  Dreptul la opoziție în caz de marketing direct

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Dvs. aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care Dvs. vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

9.  Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Dvs. aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Alineatul precedent nu se aplică în cazul în care decizia:

•    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Dvs. și un operator de date;

•    este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale Dvs.; sau

•    are la bază consimțământul Dvs. explicit.

TERMENUL INSTITUIRII MĂSURILOR

Operatorul vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul alineatelor de mai sus, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult 1 lună de la primirea cererii.

În cazuri justificate, acesta se poate prelungi cu 2 luni. Operatorul vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 1 lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea Dvs., operatorul vă va informa fără întârziere, în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

a)    pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;

b)    capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;

c)    capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;

d)    un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

În informarea transmisă persoanei vizate se va include o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor cu caracter personal, și se comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații; se vor descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal; se vor descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.

Informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

•    operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

•    operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;

•    informarea ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea securității datelor cu caracter personal către persoana vizată, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să genereze un risc ridicat, poate să solicite informarea persoanei vizate.

NOTIFICAREA AUTORITĂȚII ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere în cazul în care.

POSIBILITATEA DEPUNERII UNEI PLÂNGERI

Orice reclamație privind încălcarea unor prevederi legale de către operatorul de date poate fi depusă la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Adresa de corespondență: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

La redactarea informării am luat în considerare următoarele legi:

-    REGULAMENTUL 2016/679 (UE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

-    Legea CXII/2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: Legea CXII)

-    Legea CVIII din 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile din sfera comunității informatice (în special art. 13/A)

-    Legea XLVII din 2008 privind interdicția practicilor incorecte față de consumatori;

-    Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și restricțiile activităților de publicitate economică (în special art. 6)

-    Legea XC din 2005 privind libertatea informației electronice

-    Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice (în mod expres art. 155 al acesteia)

-    Avizul nr. 16/2011 privind Recomandarea EASA/IAB referitoare la cele mai bune practici în domeniul publicității comportamentale online

-    Recomandarea Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/ referitoare la cerințele privind protecția datelor în cazul informării prealabile

-    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

25.05.2018

Aveţi nevoie de consultaţie pentru alegerea potrivită?

Vă invităm la o cafea, și între timp colegii noștri vă ajută să găsiţi soluţia potrivită!

Magazine

Doriţi să beneficiaţi de o reducere de preţ chiar și de 50%?

Aplicaţi pentru un card de fidelitate Diego, și cumpăraţi produse la preţuri promoţionale!

Solicitare card de fidelitate